ประชุมและแจ้งทำสรุปผลงานปี 61 และ วางแผนปฏิบัติงานปี 62

วันที่ 26 กันยายน 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง ได้จัดร่วมประชุม และ แจ้งทำสรุปผลงานปี 61และ แผนปฏิบัติงานปี 62 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง โดยมี ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทั้ง 17 แห่งเข้าร่วมประชุมรับคำชีแจงสรุปผลงานปีที่ผ่านมาและจัดทำแผนปฏิบัติงานในปี 62 www.bantung.go.th