กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วันที่ 4 – 10 กรกฏาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หัวใจ หอบหืด ฯลฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่