วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" เป็นองค์กรระดับชั้นนำในการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก อย่างมีประสิทธิภาพและยั้งยืน "

พันธกิจ


1. จัดระบบข้อมูลสุขภาพคืนสู่ชุมชน

2. ร่วมชุมชนค้นคิดปัญหาสุขภาพ

3. จัดทำแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพโดยชุมชนสู่การปฏิบัติ

 

ค่านิยม


การตรงต่อเวลา วาจาสร้างประสาน มุ่งบริการด้วยหัวใจ

 

เป้าหมาย


1.ประชาชนมีการเรียนรู้ปัญหาสาธารณสุข คิดวิเคราะห์และสามารถวางแผนบริหารจัดการ   ระบบสุขภาพที่ดี

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการพึ่งพาตนเองโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา

3.อัตราป่วยด้วยโรคเรื้อรังลดลง ร้อยละ 10 ภายในปี 65

4.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่ต่ำกว่า 12% ของมัธยมฐาน 5 ปี