ประวัติหน่วยงาน

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะท้อน

ที่ตั้ง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

     เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ สร้างในปี 2516 เป็นที่ดินบริจาค จำนวน 1 ไร่ โดย นางสาวเจ๊ะหน๊ะ  ฝาหมาน  ผู้รับทุนผูกพันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานที่ตั้งเริ่มก่อสร้างอยู่ที่บริเวณใกล้โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) ตรงสามแยกทางเข้าบ้านสะพานพลา ที่ดังกล่าวปัจจุบันเป็นการศึกษานอกโรงเรียนตำบลสะท้อน ต่อมา ในปี 2537กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสร้างอาคารหลังใหม่ เนื่องจากต้องมีการพัฒนาระบบบริการไห้ได้คุณภาพ สถานีอนามัยมีภาระกิจงานเพิ่มขึ้น นายชิตชัย  สุวรรณโรจน์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข หัวหน้าสถานีอนามัย ได้ย้ายโดยขอใช้พื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดย พื้นที่โรงเรียนเดิม ได้รับการบริจาคที่ดินจาก ครอบครัว คุณครูทวี-นางสิ้ม พรหมแก้ว เป็นที่ดิน ๔ ไร่ เปิดทำการจนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหาร

  1. นางสาวเจ๊ะหน๊ะ ไชยกุล  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ ปฏิบัติงานตั้งแต่ ปี 2516-2528

  2. นายสมศักดิ์ ถิ่นจะนะ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล(พนักงานอนามัย) ปฏิบัติงานตั้งแต่ ปี 2528 –      2530

  3. นายชิตชัย สุวรรณโรจน์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ปฏิบัติงานปี 2530 – 2538

  4. นายพีระพงค์ ผอบทอง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงานปี 2538-2543  

  5. นายทุม ไชยมิตร  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ปฏิบัติงานปี 2543 – ปัจจุบัน