บุคลากร

โครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง

ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

งานบริหาร

งานรักษาพยาบาล

งานส่งเสริมสุขภาพ

งานทันตสาธารณสุข

งานควบคุมโรค

งานแพทย์แผนไทย