คลินิก DPAC

กลุ่มเป้าหมายการให้บริการ

1.กลุ่มเสี่ยงสูง (อ้วนลงพุง, อ้วนอันตราย, Pre DM,  Pre HT)

2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูงรายใหม่

3.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  และความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้

4.ประชาชนที่มีโรคประจำตัว  โรคเรื้อรัง 5 โรค (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  หัวใจ  มะเร็ง  หลอดเลือดสมอง)

5.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม

6.ประชาชนทั่วไป ที่สนใจดูแลสุขภาพ